ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែនាសម័យបុរាណ ផ្នែកទី២ Traditional Khmer Philosophy of Education

ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរត្រូវបានបង្កប់ក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ កំណាព្យ រឿងព្រេង អាយ៉ៃ រឿងនិទាន ប្រលោមលោក និងស្នាដៃអក្សារសាស្ត្រជាច្រើនទៀត។

ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរនាសម័យបុរាណ

ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរត្រូវបានបង្កប់ក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ កំណាព្យ រឿងព្រេង អាយ៉ៃ រឿងនិទាន ប្រលោមលោក និងស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រជាច្រើនទៀត។ ជាបឋម ខ្ញុំសូមតែងសម្មតិកម្មបណ្តោះអាសន្នមួយ ពោលគឺអត្ថន័យនៃទស្សនវិជ្ជាអប់រំនេះ ត្រូវបានមើលឃើញច្បាស់ជាងគេនៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយទំនាស់សីលធម៌ដែលផុសឡើងពីដំណើរ ជីវិតយុវជនយុវនារី។

Continue reading “ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែនាសម័យបុរាណ ផ្នែកទី២ Traditional Khmer Philosophy of Education”

Welcome to Gaudium Mundi

Welcome to my personal website.  My name is Ashley Evans and I am an Irish Jesuit priest on mission in the education sector of Cambodia for the last twenty-five years. 

Welcome to my personal website, Gaudium Mundi (Joy of the World).

My name is Ashley Evans and I am an Irish Jesuit priest on mission in the education sector of Cambodia for the last twenty-five years. The primary purpose of this website is to pool information on my experience of education in Cambodia and to share reflections on the challenges it is facing.

Continue reading “Welcome to Gaudium Mundi”