ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែនាសម័យបុរាណ ផ្នែកទី២ Traditional Khmer Philosophy of Education

ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរត្រូវបានបង្កប់ក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ កំណាព្យ រឿងព្រេង អាយ៉ៃ រឿងនិទាន ប្រលោមលោក និងស្នាដៃអក្សារសាស្ត្រជាច្រើនទៀត។

ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរនាសម័យបុរាណ

ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរត្រូវបានបង្កប់ក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ កំណាព្យ រឿងព្រេង អាយ៉ៃ រឿងនិទាន ប្រលោមលោក និងស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រជាច្រើនទៀត។ ជាបឋម ខ្ញុំសូមតែងសម្មតិកម្មបណ្តោះអាសន្នមួយ ពោលគឺអត្ថន័យនៃទស្សនវិជ្ជាអប់រំនេះ ត្រូវបានមើលឃើញច្បាស់ជាងគេនៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយទំនាស់សីលធម៌ដែលផុសឡើងពីដំណើរ ជីវិតយុវជនយុវនារី។

Continue reading “ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែនាសម័យបុរាណ ផ្នែកទី២ Traditional Khmer Philosophy of Education”

Khmer Philosophy of Education? Introduction ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរ ផ្នែកទី១

ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរ
សេចក្តីផ្តើម

តាំង​ពីចាប់ផ្តើមបង្រៀនគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនាឆ្នាំ១៩៩៣មក (ក្រោមការព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា និងអង្កការ Jesuit Service របស់ខ្ញុំ) ខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរបៀបដែលនិស្សិតទាក់ទងជាមួយខ្ញុំក្នុងនាមជាគ្រូរបស់គេ។
Continue reading “Khmer Philosophy of Education? Introduction ទស្សនវិជ្ជាអប់រំខ្មែរ ផ្នែកទី១”